Cài đặt môi trường React Native 0.70 trên Mac M1

trong danh mục Mobile

Chào các bạn, hiện tại nếu làm theo các hướng dẫn trên web chính thức của reactnative.dev thì có thể bạn sẽ không thể cài đặt thành công môi trường để chạy được React native 0.70 trên M1.

Mình viết bài này để chia sẻ nhanh một số bước mà mình đã cài đặt môi trường thành công và chạy được React Native. Một số thông tin cấu hình của máy mình. Mac M1, hệ điều hành Ventura 13.0, React Native 0.70.

Ghi chú bằng tiếng Anh nên mọi người thông cảm:

Step 1: Install “rbenv”

> brew install rbenv

Step 2: install ruby 2.7.5 (React native 0.70 required)

> rbenv install 2.7.5

> rbenv global 2.7.5

Step 3: Update ~/.zshrc, append this line:

eval "$(rbenv init - zsh)"

Restart zsh

> source ~/.zshrc

Step 4: install sample project

> npx react-native init MyTestApp

(ESC on select cocoapod installations question). We will install later

Step 5: Go to ios

> cd ios

Step 6: Install cocoapods via brew

> brew install cocoapods

Step 7: Install ffi

> sudo gem install ffi 

(there is no need arch.. as online tutorials ^^!)

Step 8: pod install

Run bundle

> bundle install

Update current repository to latest version (to prevent olddate repo)

> arch -x86_64 pod repo update

Finally, run pod install

>  arch -x86_64 pod install 

Một bình luận

  1. quydq says:

    tks bác

Gởi bình luận