Vấn đề hàm String.replace() của javascript chỉ replace một lần mà thôi.

trong danh mục Javascript