Bài viết trong November, 2008

PHP :: readfile() và Output Buffering

trong danh mục PHP, Web Programming

Hôm nay được một đồng nghiệp report một cái bug thật kỳ quặc…hem biết bà con nào đã bị dính chưa. Số là cái source PHP của mình có một trang cho phép download 1 file bằng cách sử dụng hàm readfile($filename) để tải file về…Cái source lúc đưa ra chạy rất OK và không… Xem thêm