Bài viết trong October, 2008

Vấn đề hàm String.replace() của javascript chỉ replace một lần mà thôi.

trong danh mục Javascript

Tình cờ phát hiện hàm String.replace() của javascript chỉ replace lần xuất hiện đầu tiên mà thôi. Ví dụ: var myString = ‘my blog of my friend here’; alert(myString.replace(‘my’, ‘his’)); //output : “his blog of my friend here” . Not “his blog of his friend here”. xem ví dụ cũng đã hiểu, phrase “my” chỉ… Xem thêm